Partneriu pasiulimai

Saugos ir sveikatos reikalavimai techniškai aptarnaujant ir remontuojant automobilius Vairuojančio tarnybinę arba nuosavą transporto priemonę darbo reikalais darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija
Vartotojo vertinimas: / 9
BlogiausiasGeriausias 
Draudžiama toliau važiuoti automobiliu, jeigu: neveikia pagrindinis stabdys; neveikia vairo mechanizmas; netvarkingas vilkiko ir velkamos transporto priemonės ar priekabos sukabinimo įtaisas; lyja arba sninga, o vairuotojo pusėje neveikia stiklo valytuvas; tamsoje arba esant prastam matomumui, jeigu nedega joks (artimųjų, rūko, tolimųjų šviesų) priekinis kairysis žibintas, o sugedus bent vienai užpakalinei gabaritinei šviesai, neveikia avarinė šviesos signalizacija arba transporto priemonės gale nėra pritvirtinto avarinio sustojimo ženklo.
Negalima atlikti remonto darbus, ilsėtis ar miegoti mašinos salone, dirbant varikliui. Sustabdžius automobilį būtina įjungti stovėjimo stabdį. Remontuodamas automobilį kelionėje, reise, vairuotojas privalo laikytis saugos darbe taisyklių, nustatytų autotransporto priemonės remontui ir techniniam aptarnavimui remonto dirbtuvėse. Draudžiama atlikti remontą, jei vairuotojas neturi būtinų prietaisų ir įrankių. Atlikdamas bet kuriuos darbus, vairuotojas privalo žiūrėti judėjimo kryptimi (nevaikščioti atbulas).
Vairuotojui draudžiama leisti remontuoti automobilį asmenims, neturintiems tam teisės (krovikams, agentams, lydintiems asmenims, keleiviams ir pan.). Negalima atlikti remonto darbus, ilsėtis ar miegoti mašinos kabinoje, dirbant varikliui.
Aptikęs autotransporto priemonėje gedimus, dėl kurių gresia pavojus saugiam eismui ir mašinos išsaugojimui, vairuotojas privalo imtis priemonių gedimams pašalinti, o jei tai neįmanoma – iškviesti specialias autoserviso tarnybas gedimams pašalinti.
Iš automobilio mechanizmų vanduo ir tepalai turi būti išpilami tik į specialią tarą. Atsitiktinai išsiliejus tepalams, užterštą vietą užpilti smėliu arba pjuvenomis ir suvalytas atliekas sudėti tik į pavojingoms atliekoms surinkti specialiai skirtą vietą. Negalima teršalų išberti bet kur.
Negalima dirbti po automobiliu, stovinčiu nuokalnėje. Esant neišvengiamam būtinumui, reikalinga įjungti stabdžius, po ratais padėti kaladėles, ištraukti užvedimo raktelį, užrakinti kabinos duris, raktelius pasiimti su savimi ir imtis kitų priemonių, garantuojančių darbo saugumą.
Norint pakeisti automobilio ratą, reikia sustoti lygioje vietoje, išjungti variklį, užtraukti rankinį stabdį, įjungti pavarą, išlaipinti keleivius. Prieš keliant automobilį domkratu, būtina užfiksuoti bent vieną jo ratą, kad automobilis negalėtų pajudėti, pakišant kliūtis prieš ratą ir už jo. Automobilio padangos permontuojamos tik ant specialių stendų, prieš tai išleidus orą. Sumontuotos padangos pripučiamos specialiuose stenduose ar naudojant kitas saugos priemones, kad, pučiant padangą, neiššoktų iš rato padangą fiksuojantis žiedas.
Keliant automobilį pakėlėju, pakėlėjas statomas tik ant kieto grunto. Esant kitoms sąlygoms, po pakėlėju reikia padėti specialius skydelius, užtikrinančius stabilią pakėlėjo  padėtį. Pakėlus automobilį pakėlėju, pastatomos išbandytos, atitinkančios automobilio svorį, atramos. Draudžiama dirbti po automobiliu, jį pakėlus ir nepastačius atramų. Vietoj domkratų naudoti plytas, medžio gabalus ir kitus atsitiktinius daiktus draudžiama.
Prieš pradedant padangų remonto darbus, vairuotojas turi užsidėti apsauginius akinius. Ratų nuėmimo tvarka:
 • automobilį reikia pakelti specialiu keltuvu, užfiksuoti jo padėtį;
 • prieš atsukant ratų tvirtinimo varžtus nuo ašies, reikia iš kameros išleisti orą.
Nuimant ratus, reikia po automobilio ašimis pastatyti pleištus, o po nenuimtais ratais – atramas. Jeigu automobilis iškeltas tik ant domkratų ir jo ratai nuimti, remontuoti automobilį draudžiama.
Padangų demontavimas turi būti vykdomas specialiame stende arba su nuėmimo įrenginiu, užsidėjus apsauginius akinius. Automobilio padangos permontuojamos tik ant specialių stendų, prieš tai išleidus orą. Sumontuotos padangos pripučiamos specialiuose stenduose ar naudojant kitas saugos priemones, kad, pučiant padangą, neiššoktų iš rato padangą fiksuojantis žiedas.
Prieš montuojant padangą, reikia patikrinti disko, o taip pat padangos būklę.
Vairuotojui draudžiama:
 • montuoti padangą, jeigu diskas pažeistas korozijos, yra sulenktas arba turi atplaišų;
 • montuoti padangą, kuri neatitinka rato disko matmenų;
 • oro pūtimo metu taisyti padangos ar disko padėtį daužant;
 • padangos pripūtimui naudoti aukštesnį slėgį, nei nurodyta jos techninėje charakteristikoje;
 • montuoti ratą ir jį eksploatuoti, jei tvirtinimo varžtų kiaurymės išdilusios;
 • išiminėti diską daužant.
Nuimtos padangos turi būti pripučiamos specialiame stende, kuris apsaugo nuo padangos sprogimo bangos smūgio. Padangų pripūtimas turi būti atliekamas dviem etapais:
 • spaudimą padangoje galima tikrinti tik tada, kai padanga ataušusi iki aplinkos oro temperatūros;
 • pirmiausia padangos pripučiamos iki 0,05mPa ir patikrinamas fiksavimo žiedo padėties ant disko taisyklingumas, po to padangos pripučiamos iki maksimalaus spaudimo, nurodyto padangų eksploatavimo instrukcijoje;
 • pastebėjus netaisyklingą fiksavimo žiedo padėtį, iš pripučiamos padangos reikia išleisti orą, pataisyti fiksavimo žiedo padėtį ir pūsti orą nurodytu būdu.
Pernešant padangas, kitus krovinius, krovinių kėlimo, krovimo, stūmimo veiksmus būtina atlikti laikantis kėlimo rankomis normų ir taisyklių. Krovinių kėlimo rankomis ir pernešimo abėcėlė: krovinį paskirstyti abiejose rankose; krovinį laikyti prie kūno; perduodant krovinį liemuo turi būti tiesus. Laikomos rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno turi būti ne daugiau 70 cm. Normalus kėlimo aukštis – kai pradedama kelti į viršų arba nuleidžiama žemyn zonoje, esančioje tarp nuleistos rankos krumplių ir pečių.
Dirbant po automobiliu galima būti ar gulėti tarp ratų tik išilgai mašinos. Išlįsti ir palįsti po mašina galima tik priešingoje važiuojamosios dalies pusėje. Negalima dirbti po automobiliu jo pasvirimo pusėje.
Dirbant po mašina gulomis, reikia mašiną užrakinti ir raktelius pasiimti su savimi, naudotis kilimėliu, specialiais gultais, tinkliniais vežimėliais, įrengtais su specialiomis pagalvėlėmis, užsidėti apsauginius akinius. Dirbant apžiūros duobėje naudoti akinius ir apsauginį šalmą.
Negalima remontuoti automobilį jam judant ir dirbant varikliui. Vairuotojui esant uždaroje patalpoje, automobilio variklis gali dirbti ne ilgiau kaip 5 minutes. Jeigu reikia dirbti ilgiau, ant išmetimo vamzdžio turi būti užmauta lanksti žarna, per kurią dujos išmetamos už patalpos ribų.
Esant reikalui atidaryti priekinį dangtį, prieš jį atidarant užsidėti apsauginius akinius. Apsauginius akinius vairuotojas privalo dėvėti būdamas prie automobilio su atidarytu priekiniu dangčiu ne tik pats atlikdamas darbus, bet ir padėdamas kitam vairuotojui atlikti apžiūrą ar remontą. Jei esant atidarytam priekiniam dangčiui reikia paleisti variklį, žiūrėti, kad netoliese nebūtų pašalinių žmonių, juos pastebėjus, įspėti ir užtikrinti, kad jie pasitrauktų nuo automobilio.
Pripildant (užpilant) baką kuru, reikia stovėti prieš vėją, kad kuro garai nepatektų į organizmą. Apipiltus kuru drabužius būtina nedelsiant nusirengti ir išplauti. Prieš plovimą drabužius ne trumpiau kaip dvi valandas vėdinti ore. Jei drabužiai arba rankos suteptos kuru, negalima būti prie atviros ugnies, rūkyti, užsidegti degtukų.
Perkaitus automobilio aušinimo skysčiui, radiatoriaus dangtelį galima atidaryti tik užsimovus ant rankų pirštines bei atsistojus prieš vėją, saugantis, kad neapdegintų aušinimo skysčio garai.
Atliekant automobilių techninę apžiūrą ir remontą draudžiama: užvesti variklį tuo metu, kai reguliuojamos maitinimo ir uždegimo sistemos; tikrinti akumuliatorius trumpo sujungimo būdu.
Vairuotojas privalo stebėti mašinos prietaisų parodymus. Pastebėjus smulkų gedimą, nedelsiant jį šalinti. Jei nepavyksta, ar esant stambiam gedimui, pranešti tiesioginiam darbo vadovui arba įmonės vadovui.
Darbuotojas gali palikti transporto priemonę tik pasirūpinęs, kad ji savaime nenuriedėtų ar ja nepasinaudotų kiti asmenys.
Jeigu reikia atlikti darbą, kuris neaprašytas saugos ir sveikatos instrukcijoje, būtina išsiaiškinti su tiesioginiu darbo vadovu saugius to darbo atlikimo būdus. Be tiesioginio darbo vadovo arba įmonės vadovo žinios draudžiama patikėti ar užleisti savo darbo vietą, darbo priemones, pareigų vykdymą kitam asmeniui arba imtis darbų, nesusijusių su darbo užduoties vykdymu. Laikinai pasitraukti iš darbo vietos galima tik tiesioginiam darbo vadovui leidus.