Partneriu pasiulimai

Darbuotojų sauga
Bendroji dalis
Vartotojo vertinimas: / 18
BlogiausiasGeriausias 
Už šioje instrukcijoje išdėstytų nurodymų nevykdymą darbuotojui taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.
Įmonės pavadinimas (toliau – Įmonė) kompiuteriu ir kopijavimo aparatu gali dirbti asmenys, susipažinę su eksploatavimo instrukcija, nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą, išklausę (pasirašytinai) įvadinį darbuotojų saugos ir sveikatos darbo vietoje instruktavimus.
Periodinis instruktavimas vedamas ne rečiau kaip vieną kartą per dvyliką mėnesių.
Papildomai darbo vietoje instruktuojama patvirtinus naują saugos darbe instrukciją arba padarius pakeitimus esamoje; pakeitus darbo vietą (atliekamą darbą) tame pačiame padalinyje, pareikalavus valstybiniam darbo inspektoriui, saugos darbe tarnybos specialistui arba tarnybos viršininkui įsitikinus, kad darbuotojo žinios yra nepakankamos: pasikeitus darbo sąlygoms, turinčioms įtakos saugai darbe, įvykus nelaimingam atsitikimui, avarijai ar susirgus profesine liga.
Darbuotojui privalomas sveikatos patikrinimas atliekamas 1 kartą per metus.
Darbuotojas privalo laikytis PGT vidaus ir darbo tvarkos taisyklių, dirbti tik tuos darbus, kurių instruktažą išklausė ir vykdyti tiesioginio viršininko nurodymus.
Priešgaisrinės saugos reikalavimai:
Skaityti daugiau...
 
Darbuotojo teisės ir pareigos atliekant darbo sutartimi sulygtą darbą
Vartotojo vertinimas: / 24
BlogiausiasGeriausias 

Darbuotojas privalo:

  1. saugoti savo ir kitų darbuotojų sveikatą, mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbe norminių aktų reikalavimus;
  2. laikytis mašinų ir mechanizmų eksploatavimo taisyklių, saugos darbe instrukcijų reikalavimų, nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis, apie gedimus pranešti struktūrinio padalinio vadovui;
  3. dirbti su darbo drabužiais, darbo avalyne, naudoti individualios ir kolektyvinės saugos priemones, kai to reikalauja saugos darbe instrukcijos ar kiti norminiai aktai;
  4. darbo drabužiai, darbo avalynė ir individualios saugos priemonės yra įmonės nuosavybė, todėl darbuotojai turi juos tausoti, dėvėti švarius ir tvarkingus;
  5. imtis priemonių ir pagal galimybes bei kompetenciją pašalinti priežastis, galinčias sukelti traumas, avarijas, apie tai nedelsiant informuoti struktūrinio padalinio vadovą;
  6. nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą;
  7. vykdyti įmonės, padalinių vadovų ir kitų darbuotojų, kontroliuojančių saugą darbe, nurodymus.
Skaityti daugiau...
 
Bendrosios žinios apie įmonę ir jos veiklos ypatumus
Vartotojo vertinimas: / 25
BlogiausiasGeriausias 

Įmonės pavadinimas (toliau – Įmonė) pagal jai suteiktus įgaliojimus vadovauja padaliniams. Įmonės steigėjas yra nurodyti steigėją.
Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir potvarkiais, Lietuvos Respublikos sudarytomis tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Įmonės nuostatais.
Įmonė finansuojama iš savo lėšų.

Skaityti daugiau...